Kaunatas vidusskola


Go to content

Projekts "PuMPuRS"

 

2018./2019.mācību gadā Kaunatas vidusskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. www.pumpurs.lv

Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts Kaunatas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem. Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Šī mācību gada pirmajā semestrī tika izveidoti 9 individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem šie skolēni saņems individuālas logopēda konsultācijas, konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas. Psihologa konsultācijas palīdzēs skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabos saskarsmes prasmes un palīdzēs izprast sevi.

Sadarbības rezultātā veidojas pozitīvs atbalsts, kas veicina laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus.


Back to content/a> | Back to main menu