Kaunatas pagasts


Go to content

Projekts "PuMPuRS"

 

Iespējas un sekmīga darbība projektā „PuMPuRS”

2020./2021.mācību gadā Kaunatas vidusskolā jau trešo gadu veiksmīgi darbojas projektā PuMPuRS "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Pirmajā mācību gada semestrī projektā atbalsta konsultācijas saņēma jau divdesmit 5.-12.klašu skolēni.

Pagājušā mācību gada nobeigums un šis mācību gads ir izaicinājums skolēniem un skolotājiem organizējot mācību procesu attālināti. 2019./2020.mācību gada pēdējie divi mēneši pagāja cerībā, ka tas būs pavisam neilgs laiks un drīz atkal visi redzēsimies un strādāsim klātienē. Atsākoties mācībām septembrī skolēni priecājās satikties, darboties gan stundā klases kolektīvā, gan individuālās nodarbībās. Taču pēc rudens brīvdienām, atsākoties attālinātām mācībām, kuras ik pa brīdim tika pagarinātas, skolēnu darbošanās optimisms pamazām dzisa, kas neapšaubāmi ietekmēja mācību motivāciju. Skolēnu ieinteresēšana, piesaiste mācībām un zināšanu uzlabošanu iespēju piedāvājums prasīja vēl lielāku skolotāju aktivitāti. Tika pārbaudītas arī vecāku izturības un iespēju rezerves. Liels gandarījums redzēt, ka skolēnu, skolotāju un vecāku darbs un sadarbība norit veiksmīgi, ieguldītās pūles nes augļus. Arī 2020./2021.mācību gada otrajam semestrim tiek gatavoti vairāk nekā 20 individuālie atbalsta plāni. Visiem pozitīvu motivāciju, izturību, vēlmi darboties un daudz radošu ideju turpmākajā darbā!

Projekta PuMPuRS koordinatore  Evita Kairiša


2019./2020.mācību gadā Kaunatas vidusskolā veiksmīgi turpinās projekts "PuMPuRS" - "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

 Pirmajā mācību gada semestrī tajā iesaistīti tika 13 skolēni, bet otrajā semestrī jau 17 skolēni, kuri mācās 5.-12.klasēs. Skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos sniedz ap 10 skolotājiem.

Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi novērtē iespēju uzlabot zināšanas individuālā nodarbībā. Katram atbilstošā tempā un balstoties uz personīgo pieredzi skolēni papildina trūkstošās zināšanas, līdz ar to paaugstinās arī mācību motivācija un pazeminās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Arī attālināto mācību laikā daudzi skolēni turpina saņemt atbalstu.

Katra semestra beigās skolēna individuālais atbalsta plāns tiek izvērtēts un plānota turpmākā darbība. Tāpat kā skolēni, tā arī viņu sasniegumi un vēlme uzlabot jau panākto ir ļoti atšķirīga. Notiek sadarbība gan ar vecākiem, gan mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem, gan ar skolas administrāciju. Skolēniem, kuriem zināšanu apguve sagādā grūtības, ne tikai mācību satura izskaidrošana un atkārtošanas, bet arī pozitīvs spēju vērtējums un iespēja izrunāt savas raizes un bažas sekmē turpmāku pozitīvu izaugsmi.


2018./2019.mācību gadā Kaunatas vidusskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. www.pumpurs.lv

Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts Kaunatas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem. Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Šī mācību gada pirmajā semestrī tika izveidoti 9 individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem šie skolēni saņems individuālas logopēda konsultācijas, konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas. Psihologa konsultācijas palīdzēs skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabos saskarsmes prasmes un palīdzēs izprast sevi.

Sadarbības rezultātā veidojas pozitīvs atbalsts, kas veicina laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus.


Back to content | Back to main menu