Kaunatas pagasts


Go to content

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

  

Projekta pasākumu atskaite 2019./2020.mācību gads

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kaunatas vidusskolas mācību satura un ārpusstundu pasākumu grafiks

2020./2021.mācību gads

Pasākuma nosaukums

Norises laiks

Norises vieta

Atbildīgais

Individuālās logopēda konsultācijas

Trešdiena, 3.-7.māc.stunda

 

Medicīnas kab.

A.Ruhmane

Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs.

(matemātika)

Pirmdiena, 1.,4.māc.stunda(1.a)

Trešdiena, 1.māc.stunda(1.a), 2.māc.stunda(2.a)

24.kab.

24., 15.kab.

O.Ščukina-Kilaitene

Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs.

(dabaszinības)

Otrdiena 1.māc.stunda(1.a), 2.māc.stunda(4.a), 3.māc.stunda(2.a), 4.māc.stunda(3.a)

14.kab.

I.Selivončika

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

Ceturtdiena, 8.māc.stunda,

Piektdiena, 6.māc.stunda

8.kab.

4.kab.

A.Gribuste

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam fizikā

Otrdiena, 8.māc.stunda

Piektdiena, 8.māc.stunda

26.kab.

V.Kisteris

Praktiskās nodarbības “Mācīsimies darot!”

Pirmdiena, 5.māc.stunda

Ceturtdiena, 6.māc.stunda

15.kab.

R.Katkovska

Praktiskās nodarbības “Mācīsimies darot!”

Ceturtdiena, 6.māc.stunda

Piektdiena, 6.māc.stunda

22.kab.

R.Spruževnieka

Interešu izglītības programma "Lego robotika"

Pirmdiena, 6.,7.māc.stunda, Otrdiena, 6., 7.māc.stunda

Trešdiena, 6.,7.,8.māc.stunda

27.kab.

E.Kairiša

Interešu izglītības programma "Mehatronikas pamati"

Trešdiena, 7.,8.māc.stunda

Ceturtdiena, 8.9.māc.stunda

Skolas darbnīca

J.Klismets

 Projekta pasākumu atskaite 2017./2018.mācību gads

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Mērķgrupa/ plānotais skaits

Vadītājs

Apmeklē-tāju skaits

Plānotie sasniegumi

Sasniegtie rezultāti

Foto

1.

Pedagoga palīgs sākumskolā.

(Konsultācijas skolēniem ar mācību grūtībām mazākumtautību 1. kl.  un 3. klasē

latviešu valodā, 2.klasē mūzikā)

1.-3.klašu

12 izglītojamie

Guna Savicka

12

Mērķis:

Nodrošināt individuālo pieeju un palīdzību skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

Uzdevumi:

1.Uzlabot runas un komunikācijas prasmes.

2.Attīstīt prasmi izmantot latviešu valodu dažādiem saziņas mērķiem.

3.Attīstīt prasmi sadarboties.

4.Veicināt skolēnu pozitīvu attieksmi pret mūzikas nodarbībām.

5.Rosināt ieklausīties skaņā, skaņu pasaulē.

6.Palīdzēt apgūt mūzikas

terminus.

Tika nodrošināta individuāla pieeja.

Skolēni uzlaboja un attīstīja klausīšanās prasmi, runātprasmi, lasītprasmi.

Tika attīstīta gan monoloģiskā runa, gan dialoģiskā runa, izmantojot lomu spēles, balsta vārdus, attēlus, filmiņu fragmentus.

Skolēniem uzlabojās prasme sadarboties, izmantojot dažādas didaktiskās spēles, iestudējot pasaku fragmentus.

Būtu nepieciešamība šo darbu turpināt tālāk.

Skolēni attīstīja sadarbības prasmes kolektīvā muzicēšanā.

Dziedot dziesmas, uzlabojās attieksme pret mūzikas nodarbībām, skolēni kļuva atvērtāki.

Palīdzības rezultātā skolēni ātrāk un precīzāk izprata un apguva mūzikas terminus.

 

2.

Pedagoga palīgs sākumskolā.

(Konsultācijas skolēniem ar mācību grūtībām mazākumtautību 1. kl.  un 3. klasē

latviešu valodā.)

1.-2.kl./

6 izglītojamie

Oksana Ščukina-Kilaitene

6

Mērķis:

Nodrošināt individuālo pieeju un palīdzību skolēniem ,kuriem ir mācīšanās grūtības.

Uzdevumi:

1.Apgūt prasmes un iemaņas risināt praktiskā satura uzdevumus.

2.Apgūt prasmi lietot matemātiskos terminus.

3. Apgūt prasmi līdzdarboties, veicot vienkāršus matemātiskos projektus, uzklausīt citu viedokli un izteikt savu.

Tika nodrošināta individuāla pieeja ,tika sniegta palīdzība skolēniem,

kuriem ir mācīšanās grūtības. Katram skolēnam tika sniegtas individuālās konsultācijas, kas pilnveidoja skolēnu prasmes un iemaņas risināt praktiska satura uzdevumus, lietot matemātiskos terminus, uzlaboja skolēnu vērtējumu matemātikā, radija interesi par matemātiku, kā mācību priekšmetu.

Būtu nepieciešamība šo darbu turpināt tālāk..

 

3.

Pedagoga palīgs sākumskolā. (Lasīšanas vingrinājumi.)

1.-4. klašu izglītojamie

Diāna Jonikāne

7

Bērns tekoši lasa, saprot izlasīto, atbild uz jautājumiem, prot pastāstīt par izlasīto.

Bērni lasa raitāk, prot atbildēt uz pedagoga jautājumiem par izlasīto tekstu, prot īsi pastāstīt. Mācību gada laikā bērni ir izlasījuši 10 grāmatas, atsevišķus stāstus, pasakas, dzejoļus, mīklas, sakāmvārdus.

 

4.

Individuālās logopēda konsultācijas.

1.-4. klašu izglītojamie

Diāna Jonikāne

15

Attīstīt artikulāro aparātu, balsi, sīko pirkstu muskulatūru ar vingrinājumu palīdzību. Paplašināt  vārdu krājumu bērniem ar VSNA. Attīstīt fonemātisko dzirdi. Novērst skaņu traucējumus (veidot iztrūkstošās skaņas, automatizēt tās zilbēs, vārdos, teikumos, spontānajā runā). Novērst disleksiju, logoneirozi.

Veikti artikulārā aparāta, balss, pirkstu vingrinājumi. Izveidotas skaņas “š, ž, l,r,ie,o”, dažiem tikai aprobētas zilbēs, vārdos, citiem automatizētas (darbs turpināms). Paplašināts vārdu krājums bērniem ar VSNA. Samazināta disleksija, novērsta logoneiroze.

 

5.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

6.-9.klases skolēni /2-3 izglītojamie (kopumā 50)

Aija Gribuste

26

Mērķis:

nostiprināt un praktizēt mācību procesā skolēniem iegūtās zināšanas;

atsevišķu tēmu padziļināta apguve.

Uzdevumi:

1.     attīstīt prasmes pētīt un risināt praktiskus uzdevumus,

veicināt domāšanas attīstību,

2.     veidot prasmi izteikt matemātiski pamatotus spriedumus

3.     izmantot dažādas metodes, lai  sekmētu skolēnu izziņas darbības aktivizēšanu

Nodarbības nostiprināja, pilnveidoja izpildīt darbības ar skaitļiem, pētīt plaknes ģeometriskās figūras un to īpašības, attīstīt telpiskos priekšstatus. Tika nodrošināta individuāla pieeja katram skolēnam. Izmantojot dažādas metodes: diskusiju, lomu spēli,  situāciju izspēli u.c. skolēniem  tika nostiprinātas iegūtās zināšanas.

 

6.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam fizikā

8.-9.klases skolēni / 2-3 izglītojamie (kopumā – 15)

Aija Gribuste

20

Mērķis:

padziļināt izpratni par fizikālajiem procesiem dabā un tehnikā,

pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes.

Uzdevumi:

1.     pilnveidot izpratni par fizikālās pasaules daudzveidību un vienotību, uzbūvi, procesiem,

2.     pilnveidot pētnieciskās darbības, komunikatīvās darbības un sadarbības prasmes  fizikā.

Nodarbības fizikā  palīdzēja  nostiprināt, pilnveidot izpratni  par fizikālajām parādībām un procesiem dabā, rosināja skolēnu lielāku ieinteresētību par fiziku kā mācību priekšmetu, pilnveidojās komunikatīvās darbības un sadarbības prasmes fizikā, uzlabojās mācību sasniegumi fizikā.

 

7.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā.

 

8.-9.klašu izglītojamie

(kopumā 15)

Žanna Kistere

37

Nodarbības pamatskolas izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un vispārējiem sasniegumiem, individualizēta pieeja tēmu analīzei un apguvei, ar mācību satura apguvi saistītu tēmu padziļināta izpēte.

Mācību procesā iegūto zināšanu nostiprināšana un praktizēšana.

Kritiskās domāšanas, analizēšanas un secināšanas prasmju attīstīšana.

Individualizētas pieejas rezultātā mācību procesā iegūtas zināšanas skolēni nostiprināja  un praktizēja.

Attīstīja prasmes analizēt, pētīt, kritiski domāt, secināt un teorētiskās zināšanas pielietot praktiski reālajā dzīvē.

Individualizētas nodarbības ir nepieciešamība turpināt tālāk, jo paredzētais stundu skaits ķīmijā pamatskolā ir tikai 2 stundas nedēļā.

 

8.

Praktiskās nodarbības angļu valodā.

1.-4. klašu 30 izglītojamie

Daina Maslovska

35

Dot iespēju, praktiski darbojoties, pilnveidot angļu valodas kompetences, sekmēt sadarbības un komunikācijas prasmju attīstību.

Skolēni, aktīvi darbojoties, klausoties un rotaļājoties, guva pozitīvas emocijas un pieredzi, veidojās  interese par angļu valodu, vēlme to apgūt un mācīties padziļināti.

Skolēni attīstīja prasmi izteikt savas domas, jautāt, saprast citu skolēnu atbildes. Tika bagātināts skolēnu vārdu krājums ar jauniem vārdiem un izteicieniem, uzlaboja izrunu, klausoties dažādas dziesmas, stāstiņus un pasakas.

 

9.

Interešu izglītības programma angļu valodā Little Flyer.

1.-4. klašu  izglītojamie

Daina Maslovska

16

Mērķis:

Dot iespēju skolēniem paaugstināt savas angļu valodas prasmes, uzlabot mācību motivāciju un mācību sasniegumus.

Uzdevumi:

Piedāvāt apgūt angļu valodu aizraujošā veidā, integrējot mūziku, teātra spēli, atjautības vingrinājumus.

1.      

2.      

Skolēniem tika dota iespēja padziļināti apgūt angļu valodas prasmes sev interesantā un aizraujošā veidā – caur komunikatīvajām rotaļām. Nodarbībās plaši tika izmantoti audio-video mācību materiāli. Tika nodrošināta individuāla pieeja katram skolēnam ,līdz ar to uzlabojās mācību rezultātu sasniegumi. Mācību gada beigās tika iestudēta luga angļu valodā, kura atzinīgi tika novērtēta. Skolēni attīstīja prasmi uzstāties publikas priekšā, kļuva atvērtāki un pārliecinošāki par savām zināšanām angļu valodā. Nodarbībās plaši tika izmantoti atvērtie jautājumi, kuri attīstīja kritiskās domāšanas, analizēšanas un argumentēšanas prasmes.

Būtu nepieciešams turpināt arī nākošgad, to pierāda lielais apmeklētāju skaits.

 

10.

Praktiskas nodarbības latviešu valodā cittautiešiem.

7. – 9.klašu

15 izglītojamie

Ilona Peļņa

27

Mērķis:

pilnveidot skolēniem latviešu valodas kompetences, sekmēt sadarbības un komunikācijas prasmes, lai veicinātu viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Uzdevumi:

1.     attīstīt prasmes izmantot latviešu valodu dažādiem saziņas mērķiem.

2.     īstenot  nodarbībās radošo pieeju, lai veicinātu skolēnu motivāciju un iespēju apgūt latviešu valodu.

3.     izmantot dažādas metodes, lai pilnveidotu skolēnu komunikatīvās prasmes: runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu.

Praktiskās nodarbības nostiprināja, pilnveidoja, attīstīja prasmi izmantot dažādas saziņas funkcijas, skolēni attīstīja pareizrunas un pareizrakstības prasmes atbilstoši latviešu literārās valodas normām, izmantojot dažādas metodes, ( lomu spēle, diskusija,  mācību dialogs, situāciju izspēle, spēles u.c.) skolēniem tika papildināts vārdu krājums latviešu valodā un pilnveidotas valodas un komunikatīvās kompetences.

Projekts bija labs atbalsts skolēniem, jo tika uzlabotas valsts valodas lietošanas prasmes, tāpēc nepieciešamas šādas nodarbības arī nākošajā mācību gadā.

 

11.

Interešu izglītības programma

”Elektronika”

4.-6.klašu

20 izglītojamie

Juris Klismets

2020

Mērķis:

Attīstīt tehniskās jaunrades dotības, praktiski risināt problēmas, radoši domāt, pieņemt lēmumus, strādāt komandā.

Uzdevumi:

1. Iemācīties projektēt un izgatavot elektriskās ierīces, izprast enerģijas un to pārveides likumsakarības.

2.Radīt vēlmi dziļāk apgūt elektroniku un mehāniku.

Skolēni attīstīja prasmi strādāt komandā, ieguva zināšanas par dažāda veida ierīcēm, kurās  tiek izmantota elektronika. Apguva elektrotehnikas pamatus. Izmantojot internetu, ieguva informāciju par shēmām, detaļām un to darbības principiem un parametriem. Izgatavoja elektroniskas ierīces. Vēlams arī turpmāk dot iespēju darboties pašreizējiem pulciņa dalībniekiem un piesaistīt jaunāko klašu skolēnus.

 

12.

Diskusiju klubs “Atslēga”,

“Es pasaulē”

7.-9.klašu:p>

15 izglītojamie

Evita Kairiša

3333

Mērķis:

Attīstīt kritiskās domāšanas, analizēšanas, secināšanas un argumentēšanas prasmes.

Uzdevumi:

Uzlabot retorikas un komunikācijas prasmes: uzklausīt citu viedokli, debatēt, nebaidīties izteikt savu viedokli, prezentēt.

Skolēni guva izpratni par mērķtiecīgu un virzītu domu izklāstu, diskusiju, argumentāciju. Radās priekšstats par citu skolēnu prasmi diskutēt(video no Microsoft Rīgas vidusskolnieku diskusijas par datorspēlēm). 8.-9. klases skolēni attīstīja un nostiprināja prasmi izteikties un prezentēt savas zināšanas dažādās jomās, aktuālos jautājumos. Vēlams turpināt attīstīt skolēnu spējas veidot un izteikt spriedumus, argumentus, iedziļināties globālās tēmās, bet izvēloties 7.-8.klašu vecumposmu.

 

13.

Radošā darbnīca – ideju laboratorija “Pūcītes skola”

3.-4.klašu

15 izglītojamie

Evita Kairiša

3636

Attīstīt praktiskās un radošās domāšanas prasmes, zinātnisko un tehnisko eksperimentu veikšanas iemaņas. Apgūt intuitīvās darbības pamatelementus un jēgpilnas sadarbības prasmes.

Skolēni aktīvi iesaistījās radošajās aktivitātēs. Ļoti veiksmīgi tika izvēlēts atbilstošais vecumposms. Skolēni ar aizrautību risināja atklātos uzdevumus, piedāvājot inovatīvus un radošus risinājumus. Mācījās saskatīt zinātniski tehnisko atklāsmi ikdienišķās lietās. Nepieciešamas turpināt tieši šajā vecuma grupā.

 

14.

Mācību vizīte uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu “AHHAA”.

4.-9.klašu

3838 izglītojamie

Oksana Ščukina-Kilaitene

38

Radīt interesi un motivāciju par mācību stundās iegūto zināšanu un prasmju praktisku pielietojumu.

Skolēni apmeklēja AHHAA tehnoloģijas zāli, kas atklāj ikdienā izmantojamos tehnoloģiskos sasniegumus, iepazinās ar trīšu sistēmu smagumu celšanai, ar Hobermana lodi, izmēģināja braucienu ar trosi pāri zālei, apskatīja anatomijas kolekciju, bioloģijas, ģeogrāfijas un fizikas materiālus. Zinātnes teātri skolēni skatījās izrādi”Uguns ķīmija”, asistēja uzņēmuma darbiniekiem eksperimentā. Mācību vizītes noslēgumā visi apmeklēja Zinātnes veikalu, kur bija iespēja iegādāties loģisko domāšanu veicinošas galda spēles, ierīces un rotaļlietas.

Mācību vizīte sniedza skolēniem vienreizēju iespēju pārliecināties klātienē par to, ka skolā apgūtās zināšanas un prasmes noder, lai dzīves kvalitāte uzlabotos. Vēlams arī nākotnē piedāvāt skolēniem šāda veida iespējas.

 

15.

Dienas nometne

”Raibā pasaule”

1.-6.klašu:p>

5050 izglītojamie

Anita Klismete

50:p>

(2(26 No Kaunatas vsk., 24 no Rēznas pamatsk.)

Mērķis:

attīstīt skolēnu daudzpusējās spējas, apgūstot iemaņas legorobotikā, veselīga dzīvesveida pamatus, uzlabojot sportisko formu, attīstot tēlaino domāšanu, uzlabojot sadarbības un komunikatīvās kompetences.

Skolēniem 5 dienu laikā tika piedāvātas dažādas radošās darbnīcas(“Bagātību sala”,Jaunie arheologi, Vide apkārt mums, Mūsdienu dejas, LEGO robotika, Jautrās stafetes), mācību vizīte uz GORU, nodarbības Rāznas NP izglītības centrā, peldējums pa Rāznas ezeru ar BURU-GURU. Nodarbību laikā skolēni uzzināja, kā darbojas legoroboti, kā notiek arheoloģiskie pētījumi, kā dzīvoja pirāti. Skolēniem bija iespēja iepazīt cilvēka un dabas mijiedarbību, kā daba un cilvēks palīdz viens otram, skolēni izstrādāja mazos biznesa plānus. Apmeklējot Rāznas NP, skolēni iepazinās ar tā vēsturi, dabas bagātībām, veidoja radošos darbus”Māksla smiltīs”, sportoja un dejoja.

Izvērtējuma anketu dati parādīja, ka skolēni ļoti labi novērtēja dienas nometnes darbošanos un izteica vēlmi atkal piedalīties šāda veida aktivitātēs.

 

Projekta fotogrāfijas ir pieejamas, skat. norādīto saiti:

https://failiem.lv/u/wfs9pxbz


Back to content | Back to main menu