Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 


Rēzeknes novada pašvaldība

Kaunatas vidusskola

Reģ. Nr. 4213901076

Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622 tālr.: 64667253, fakss 64667253, e -pasts kaunata@saskarsme.lv

  5.10.2017.       Nr.       1.10./14

Iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta

2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu

 

1.       Kaunatas vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un izglītības iestādes nolikumu (turpmāk – noteikumi).

2.     Noteikumi ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

3.   Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.

4.     Noteikumi nosaka:

4.1.   izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

4.2.  evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;

4.3.  alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;

4.4.   izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

4.5.   administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;

4.6.  atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

4.7.  citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.

5.          Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājās izglītības iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

6.     Apmeklētāji ar noteikumiem iepazīstas izglītības iestādes vestibilā pie ziņojuma dēļa. Noteikumi ir publicēti arī izglītības iestādes mājas lapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu izglītības iestādē.

7.     Izglītojamie, viņu vecāki un izglītības iestādes darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar izglītības iestādes galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un izglītības iestādes turpmākās attīstības veicināšanu.

8.     Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

II.          Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi

9.   Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku.

10.  Mācības izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu pasākumi notiek arī brīvdienās.

11.  Mācību process izglītības iestādē sākas plkst. 8.45.

12.  Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi sagatavotos stundai.

13.  Izglītojamie novieto virsdrēbes garderobē. Atrasties izglītības iestādes telpās virsdrēbēs ir aizliegts.

14.  Izglītības iestādes garderobe darbojas no plkst. 8.30 līdz 16.00.

15.  Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu ilgums.

16.  Mācību stundu grafiks pamatizglītības programmās un vidējās izglītības programmās (plkst.):

16.1.    mācību stunda 8.45 – 9.25

16.2.    mācību stunda: 9.30 – 10.10;

16.3.     mācību stunda: 10.20 – 11.00;

16.4.     mācību stunda: 11.05 – 11.45;

16.5.     mācību stunda: 12.05 – 12.45;

16.6.     mācību stunda: 13.05 – 13.45;

16.7.     mācību stunda: 13.50 – 14.30;

16.8.     mācību stunda: 14.35 – 15.15.

16.9.     mācību stunda: 15.20   - 16.00

17.  Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, stundas norises laiks un vieta.

18.  Par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek paziņots informācijas stendos. Izglītojamie iepazīstas ar informāciju pirms iziešanas no izglītības iestādes.

19.  Mācību stundas 1.-12. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas, proti, mācību stunda notiek konkrēti tam paredzētā mācību kabinetā. Kabinetu izkārtojumu nodrošina atbildīgais direktora vietnieks.

20.  Interešu izglītības, fakultatīvu un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību saraksta.

21.  Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts atrodas informācijas stendā.

22.  Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt mācību stundu, konsultāciju, fakultatīvo vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laiku.

23.  Izglītības iestādes ārpusstundu pasākumi notiek:

25.1.  1.– 6. klasēm – līdz plkst.18.00;

25.2.  7. – 8. klasēm – līdz plkst.20.00;

25.3.  9. – 12. klasēm – līdz plkst.22.00;

24.  Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar atbildīgo direktora vietnieku. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota.

25.     Starpbrīžos izglītojamiem aizliegts atrasties klases telpā bez pedagoga uzraudzības.

26.     Izglītības iestādē darbojas medpunkts. Medpunkta darba laiks: plkst. 8.00 – 13.00.

27.     Izglītības iestādē strādā bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas darba laiks:8.00-14.30. Lasītavas daba laiks: plkst. 8.00 – 14.00.

28.    Izglītojamiem ir pieejama ēdnīca izglītības iestādē. Uz pusdienām izglītojamie dodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju.

29.  Izglītības iestādes ēdnīcā 4.–12.klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos (saņemot pusdienas, aiznesot lietotos traukus).

30.  Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības ieguvi, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību, izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz iziešanu ārpus mācību iestādes telpām, slēdzot izglītības iestādes ārdurvis (pamatojums: Satversmes 116.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.nodaļa), izņemot noteikumos noteiktos gadījumos saskaņā ar izglītības iestādes darbinieka atļauju.

31.  Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus (likumisko pārstāvi).

III.             Izglītojamo tiesības

32.  Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

33.  Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.

34.  Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā izglītības iestādes telpas, bibliotēkas, lasītavas, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus. Mācību gada laikā izglītojamajiem ir tiesības pēc stundām izmantot izglītības iestādes bezmaksas internetu mācību un komunikāciju nolūkos, lai veicinātu integrēšanos elektronisko saziņas līdzekļu vidē.

35.  Izglītojamajiem ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu saskaņā ar izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.

36.  Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles nodarboties izglītības iestādes interešu izglītības programmās, pulciņos un kolektīvos, mācību priekšmetu fakultatīvos, kā arī piedalīties citos ārpusstundu izglītības iestādes piedāvātos pasākumos.

37.  Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamus paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem pētnieciskā darba gaitā.

38.  Saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.

39.  Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un izglītības iestādes vadību.

40.  Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas.

41.  Piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, Izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem.

42.  Pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.

43.  Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

44.  Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

45.  Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai logopēda.

46.  Izglītojamajiem ir tiesības starpbrīžos izmantot izglītības iestādes ēdnīcas telpas, ievērojot kārtību, higiēnas prasības un ēšanas kultūru un saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas telpu inventāru.

IV.             Izglītojamo pienākumi

47.  Izglītojamo pienākumi ir:

47.1.   mācīties atbilstoši savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu;

47.2.   ievērot Iekšējās kārtības noteikumus;

47.3.   ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;

47.4.   ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;

47.5.   būt  pieklājīgam  saskarsmē  ar  citiem  izglītojamajiem,  darbiniekiem  un  iestādes apmeklētājiem;

47.6.   izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības;

47.7.   nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

47.8.   saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;

47.9.   ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);

47.10. rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu;

47.11. ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

47.12. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus;

47.13. precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;

47.14. apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas;

47.15. pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir trīs dienu laikā iesniegt klases audzinātājam kavējumus attaisnojošu dokumentu;

48.  Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti:

48.1.  visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;

48.2.  kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku vai telefonisku paziņojumu klases audzinātājam.

48.3.  kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt stundas citu iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u.tml.) un to ir apstiprinājis izglītības iestādes direktors.

49.  Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt stundas dažādu, nesaistītu ar slimību, iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi), 2 dienas vecāki vēršas pie direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks.

50.  Bez attaisnojoša iemesla mācību neapmeklēšanas gadījumā izglītības iestāde piemēro disciplinārsodu. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

51.  Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 10 mācību stundām semestrī, klases audzinātājs viņam izsaka aizrādījumu ar ierakstu liecībā.

52.  Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis no 11 līdz 19 mācību stundām semestrī, klases audzinātājs viņam izsaka rājienu ar ierakstu liecībā. Rājienu var izteikt arī ar direktora rīkojumu.

53.  Ja pamatizglītības iestādes izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas semestrī, mācību iestāde informē par to pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu.

54.  Ja 10.-12.klases izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas semestrī, pedagoģiskās padomes sēde, pieaicinot izglītojamo un viņa likumisko pārstāvi, lemj par izglītojamā atskaitīšanu no izglītības iestādes. Pedagoģiskās padomes sēdes lēmums stājas spēkā, ja tas tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Direktora rīkojums par izglītojamā atskaitīšanu ir administratīvais akts, kas tiek pieņemts Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un tiek paziņots izglītojamajam ierakstītā vēstulē. Kārtību, kādā izglītojamo atskaita no izglītības iestāde nosaka attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.

55.  Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina direktora paraksts liecībā. 

V.                Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi

56.  Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām. Veselības un higiēnas nolūkos ir rekomendēts izmantot maiņas apavus, jo īpaši ņemot vērā laikapstākļus.

57.  Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu.

58.  Matu sakārtojumam jāatbilst higiēnas prasībām un jābūt netraucējošam mācību procesā.

59.  Svētku dienās izglītojamie izglītības iestādē ierodas, ģērbušies svinīgā apģērbā.

60.  Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, izglītības iestādes inventāra un telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē klases audzinātāju vai atbilstošā mācību priekšmeta pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iestādes inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas, vai atlīdzina zaudējuma vērtību.

61.  Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to izglītības iestādes ēkas stāvu un gaiteni, kurā notiks nākamā mācību stunda.

62.  Pārvietojoties pa izglītības iestādi, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās.

63.  Skolēna obligātā dokumentācija ir skolēna apliecība, glīti noformēta dienasgrāmata (1.- 9.klase). Pēc pedagoga, klases audzinātāja, vadības pārstāvja pirmā pieprasījuma jāuzrāda skolēna obligātā dokumentācija.

64.  Ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, pedagogs, klases audzinātājs vai izglītības iestādes vadības pārstāvis var izglītojamā dienasgrāmatā ierakstīt piezīmi, kas informē viņa vecākus par radušos situāciju.

65.  Nedēļas beigās izglītojamā dienasgrāmatu paraksta vecāki (likumiskais pārstāvis).

66.  Izglītojamā pienākums ir regulāri nodot dienasgrāmatu pārbaudei klases audzinātājam.

67.  Izglītojamie apmeklē visas stundas saskaņā ar stundu sarakstu, patstāvīgi sekojot informācijai par izmaiņām stundu sarakstā.

68.  1.-4.klases izglītojamajiem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz klases audzinātājs.

69.  Stundās izglītojamie apzinīgi strādā un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam. Mācību stundu laikā aizliegts lietot mobilos telefonus/ klusuma režīmā somā vai nodots pedagogam/.

70.  Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.

71.  Uzreiz pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj izglītības iestādes telpas, izņemot ja nav paredzētas konsultācijas, nodarbības pagarinātās dienas grupā, interešu izglītības nodarbības, ārpusstundu pasākumi, netiek plānotas nodarbības lasītavā vai datoru kabinetā.

72.  Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu beigām, gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita pieaugušā uzraudzībā.

73.  4.- 12. klases izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību.

74.  Lēmumu par izglītojamā pēcpārbaudījumiem un atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē noformē ar izglītības iestādes direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām rakstiski paziņo izglītojamajam un viņa vecākiem (aizbildņiem / likumiskajiem pārstāvjiem ) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

75.  Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā kā arī izglītības iestādes organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.

76.  Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē un izglītības iestādes teritorijā ienest un lietot priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt kārtis vai citas azartspēles.

77.  Mācību stundu, citu nodarbību un pasākumu laikā nav atļauts lietot mobilos tālruņus, mūzikas atskaņotājus un līdzīgas ierīces.

78.   Izglītojamiem ir aizliegts:

78.1.        patvaļīgi atstāt izglītības iestādes telpas vai teritoriju;

78.2.        atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības;

78.3.        atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās mantas;

78.4.        spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;

78.5.        lietot necenzētus vārdus;

78.6.        bojāt svešu mantu;

78.7.        satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;

78.8.        bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;

78.9.        veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem izglītojamiem, izglītības iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem.

Izglītojamam ir aizliegts mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības iestādes direktora saskaņojums. Par šī noteikumu pārkāpumu izglītojamā rīcība tiek izvērtēta izglītības iestādes pedagoģiskajā padomē, kā arī autortiesību, fizisko personu datu aizsardzības tiesību un citu tiesību pārkāpumu gadījumos direktors lemj par nepieciešamību papildus ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.

79.  Izglītojamo uzvedību sporta zālē nosaka ”Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ar kuriem izglītojamos iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.

80.  Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.

81.  Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: izglītības iestādes dežūrējošos pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam, sociālajam vai citiem pedagogiem.

82.  Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizētāk nosaka „Rīcība vardarbības situācijās”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ar tiem iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.

83.  Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.

84.  Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās personas, tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību.

85.  Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā. Ar drošības instrukcijām instruktāža notiek šādi:

85.1.        Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir vielas, kas var apdraudēt izglītojamā drošību un veselību – instruē ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms kādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamā drošību un veselību; atbildīgi kabinetu vadītāji.

85.2.        Par izglītojamo drošību starpbrīžos atbildīgi dežūrpedagogi vai pedagogi, kuru kabinetā atrodas izglītojamie.

85.3.       Par drošību ekskursijās un pārgājienos instruē pirms katras ekskursijas vai pārgājiena, darbojoties saskaņā ar „Mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtību”; atbildīgi klašu audzinātāji, pedagogi, kas organizē ekskursiju, pārgājienu.

85.4.       Par drošību masu pasākumos un citos skolas organizētajos pasākumos atbildīgās, ar direktora rīkojumu norīkotās personas (pedagogi, klašu audzinātāji), instruē izglītojamos ne retāk kā reizi gadā vai pirms masu pasākumu apmeklējuma, ja tajā piedalās viesi un ciemiņi.

85.5.        Par drošību sporta sacensībās instruē pirms pasākuma apmeklējuma; atbildīgi sporta sacensību organizētāji.

85.6.     Ar drošības noteikumiem (pielikumos) iepazīstina klases audzinātājs, vajadzības gadījumā pieaicinot profesionālo amatpersonu vienu reizi gadā, izglītojamais to apliecina ar parakstu darba drošības instruktāžas lapā:

85.6.1      par ugunsdrošību (Nr.1);

85.6.2      par elektrodrošību (Nr.2);

85.6.3      par pirmās palīdzības sniegšanu (Nr.3);

85.6.4      par drošību  ekskursijās un pārgājienos (Nr.4)

85.6.5      ceļu satiksmes noteikumi (Nr.5);

85.6.6      par drošības noteikumiem sporta sacensībās un nodarbībās (Nr.6);

86.  Divas reizes gadā parakstās par darba drošību, veicot praktiskos, laboratorijas darbus, nodarbojoties ar sportu, strādājot mācību kabinetos; atbildīgi attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi:

86.1.        fizikas skolotāji ;

86.2.       ķīmijas skolotāji ;

86.3.        bioloģijas skolotāji ;

86.4.        informātikas skolotāji ;

86.5.        sporta skolotāji ;

86.6.        mājturības un tehnoloģiju skolotāji:

86.7.        zēniem ;

86.8.        meitenēm ;

86.9.        dabaszinībās

87.  Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (viens garš zvans vai mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie un darbinieki rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības iestādes evakuācijas plānam un kārtībai.

88.  Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

89.  Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie izglītības iestādes medmāsas.

90.  Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes vadības.

91.  Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, izglītības iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu (pamatojums: Satversmes 105.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22. un 23.pants).

92.  Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērsts no izglītojamā puses.

VII.          Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

93. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

94.   Izglītojamam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:

     94.1.mutiska piezīme;

     94.2.rakstiska piezīme dienasgrāmatā;

     94.3.rakstiska piezīme liecībā;

     94.4.mutisks aizrādījums;

     94.5.aizrādījums ar ierakstu liecībā;

     94.6.rakstisks ziņojums vecākiem;

     94.7.rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā;

    94.8.-12.klašu izglītojamo izslēgšana no izglītības iestādes, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, izglītības iestādes nolikumu un šos noteikumus. Pilngadīgu izglītojamo ir tiesības atskaitīt no izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas, ja izglītojamais pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai gadījumā, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.

95.  Jautājums tiek nodots izskatīšanai pašvaldības Administratīvajā komisijā.

96.  Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

97.  Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

98.  Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.

99.  Izglītojamais un viņa vecāki atbild par zaudējumu, kas izglītojamā vainojamas rīcības dēļ nodarīts izglītības iestādei un apmaksā nodarīto zaudējumu.

100. Ja izglītojamais nepilda noteiktos pienākumus:

         100.1.108.1.priekšmeta pedagogs veic mutisku aizrādījumu, vada individuālas pārrunas, veic ierakstu dienasgrāmatā, kā arī var informēt klases audzinātāju un izglītojamā likumisko pārstāvi;

         100.2.108.2.klases audzinātājs vada individuālas pārrunas, veic ierakstu dienasgrāmatā, kā arī var informēt izglītojamā likumisko pārstāvi, sasaukt klases audzinātāja, atbalsta personāla un vecāku kopīgu saruna ar izglītojamo;

          100.3.108.3.izskatīt jautājumu Pedagoģiskās padomes sēdē, sniedzot ieteikumus direktoram tālākai rīcībai;

       100.4.108.4.direktors rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbībā ar pašvaldību, bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām un citām tiesību aizsardzības iestādēm.

VIII.       Noslēguma jautājumi

101. Grozījumus  un  papildinājumus  noteikumos  var  ierosināt  Izglītojamo  pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Izglītības iestādes padome, direktors un iestādes dibinātājs.

102. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors.

103. Atzīt par spēku zaudējušos izglītības iestādes 2010.gada 28.aprīļa iekšējos noteikumus „Iekšējās kārtības noteikumi”.

Direktore:                         paraksts                           A.Gendele

 


Back to content | Back to main menu