Razna plus


Go to content

„Rāzna Plus” projekti

Realizēts biedrības “Rāzna Plus” LEADER projekts

Highslide JSLauku atbalsta dienesta LEADER projekta “Nemateriālā Highslide JSkultūras mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa” Nr.17-01-AL15-A019.2202-000042 realizācijas termiņš ir 2019.gada 1.februāris. Tomēr, projektā pieteiktie deju kolektīva tautas tērpi ir darināti krietni agrāk! Pateicoties SIA “ROTA R” kolektīva darbīgām rokām, jauniešu kolektīvs ar jaundarinātiem tautas tērpiem rotājās lielajos simtgades Dziesmu un Deju svētkos Rīgā!

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4995,00, no kurām publiskais 90% finansējums sastāda– EUR 4495,50 un Kaunatas Highslide JSpagasta 10% līdzfinansējums – EUR 499,50.

Projekta īstenošanas mērķis ir priekšstata nostiprināšana par autentisko Ziemeļlatgales Abrenes tautas tērpu, tā valkāšanas kultūru un tradīcijām, sekmēt nemateriālajā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu savā pagastā, novadā un Latvijā. Tieši Abrenes tautas tērps asociējas ar jauniešu tērpu, līgavas tērpu un tiek nemitīgi izmantots deju Highslide JSuzvedumos kā vizuālais tēls ar dziļu dzīvesziņas filozofisko pamatu. Highslide JSKaunatas TN jauniešu deju kolektīva “Rasa” darbības uzturēšanai iegādāti autentiskie Ziemeļlatgalei raksturīgie 9 vīriešu un 9 sieviešu Abrenes tautas tērpa pamata daļas (brunči, blūzes, vestes, mēteļi, bikses).

Deju kolektīvs “Rasa” ar vadītāju Allu Silovu, aktīvi piedalās dažādos koncertos un sarīkojumos Kaunatas pagastā un Rēzeknes novadā. Jaunie projekta tērpi jau tika izmantoti uzstāšanai Latvijas Republikas simtgades pasākumos, Kaunatas pagasta kāzu jubilejas koncertā, Rēzeknes novada koncertskatē.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Allas Silovas foto Atbalstīts biedrības “Rāzna Plus” LEADER projekts

Highslide JSKaunatas pagasta TN jauniešu deju kolektīvam “Rasa” un tā vadītājai Allai Silovai ir priecīgs noskaņojums par biedrības “Rāzna Plus” iesniegtā projekta atbalstu! Tieši šim kolektīvam, gatavojoties Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem un Latvijas simtgadei, projekta realizācija par jaunu tērpu iegādi ir liels un gaidīts notikums.

 Projekta mērķis ir priekšstata nostiprināšana par autentisko Ziemeļlatgales Abrenes tautas tērpu, tā valkāšanas kultūru un tradīcijām, sekmēt nemateriālajā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu savā pagastā, novadā un Latvijā. Tieši Abrenes tautas tērps asociējas ar jauniešu tērpu, līgavas tērpu un tiek nemitīgi izmantots deju uzvedumos kā vizuālais tēls ar dziļu dzīvesziņas filozofisko pamatu.

Ir saņemts 2018.gada 2.februāra Lauku atbalsta dienesta lēmums par biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ELFLA LEADER projektu konkursa ietvaros iesniegtā projekta Nr.17-01-AL15-A019.2202-000042 “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa”” apstiprināšanu. Projekta realizācijas termiņš ir 2019.gada 1.februāris.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4995,00, no kurām publiskais 90% finansējums sastāda– EUR 4495,50 un Kaunatas pagasta 10% līdzfinansējums – EUR 499,50.

 Kaunatas TN jauniešu deju kolektīva “Rasa” darbības uzturēšanai paredzēts iegādāties autentiskus Ziemeļlatgalei raksturīgus 9 vīriešu un 9 sieviešu Abrenes tautas tērpa pamata daļas (brunčus, blūzes, vestes, mēteļus, bikses).

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Allas Silovas foto


 

2011.gadā atbalstītie projekti:

Highslide JS1.    Labiekārtots āra laukums basketbolam, strīdbolam, dažādām kustību spēlēm un rotaļām. Nr.10-01-LL23-L413203-000001

2.   Apskaņošanas, apgaismošanas un video aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama darbības pilnveidošanai un kultūras pakalpojuma iespēju pilnveidošanai Kaunatas pagasta iedzīvotājiem. Nr.11-01-LL23-l413201-00011

Mūsdienīga vingrošanas zāle aktīvam un veselīgam dzīves veidam”. Nr.09-01-LL23-L413202-000003

2010.gada aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņēma lēmumu par biedrības „Rāzna Plus” projekta ”Mūsdienīgas vingrošanas zāles izveide aktīvam un veselīgam dzīvesveidam” apstiprināšanu  ELFLA Highslide JSatklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

2010.gada 25.septembrī projekts ir veiksmīgi noslēdzies. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 2000 LS, no tiem trenažieri iegādāti par 1729,50 LS un pašu biedru spēkiem veikti zāles vienkāršas renovācijas darbi (sienu un grīdas krāsošana) uz summu 110 LS.

Projekta pamatmērķi ir popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, izplatīt vingrošanu uz trenažieriem kā lietderīgu un veselīgu laika pavadīšanas iespēju. Līdz tam Kaunatā tādas iespējas nepastāvēja.

Pēc projekta īstenošanas sastādīts apmeklēšanas grafiks. Kaunatas skolas vidusskolnieki izmanto trenažierus pēc stundām, savukārt Highslide JSpagasta pieaugušie iedzīvotāji var darboties otrdienas un ceturtdienas vakaros no pl.18:00 līdz pl. 20:00.

Projekta īstenotāji cer uz kaunatiešu atsaucību trenažieru izmantošanā un paredz kopēju dažāda vecuma iedzīvotāju skaitu zāles izmantošanā līdz 250 cilvēkiem.

Biedrība „Rāzna Plus” pateicas par sadarbību  projekta idejas noformēšanā, finansiālo un praktisko atbalstu  projekta realizācijas laikā  un turpmākajā darbībā E.Astičai, M.Mukānei, A.Mogiļnajai, M.Rukmanei, Kaunatas pagasta pārvaldes darbiniekiem, Lauku atbalsta dienesta kuratoriem, S.Višai, prāvestam Haraldam, E.Teivānam, Ē.Silovam un  Kaunatas vidusskolas tehniskiem darbiniekiem un direktorei S.Brokānei.


Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Rāznaviņa” darbības nodrošināšanai.

Nr.09-01-LL23-L413201-000003

Highslide JSŠī gada nogalē folkloras kopi "Rāznaviņa" sins savas dibināšanas 10-to gadadienu. Tāpēc  varam iepriecināt dalībniekus par kolosālu iespēju tikt pie saviem mūzikas instrumentiem un krāšņajiem jauniem tautas tērpiem! Tas būs iespējams pateicoties kopas vadītājas Sandras Višas piedalīšanos "Rēzeknes rajona kopienu partnerības" projektā.  28.aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņēma lēmumu par biedrības „Rāzna Plus” projekta ”Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Rāznaviņa” darbības nodrošināšanu”  apstiprināšanu  ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā Folkloras kopa "Rāznaviņa"- Māmiņu dienas svinībās - 08.05.2010.„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Tāpēc, novēlu Sandrai, lai vasaras brīvdienas nesagādā īpašas rairez Highslide JSFolkloras kopa "Rāznaviņa"- Māmiņu dienas svinībās - 08.05.2010.realizējot un strādājot pie tik ietilpīga un kolektīvam aktuāla projekta.
         Projekta publiskais finansējums ir 4112,34 LS. Uz šo summu tiks iegādāti mūzikas instrumenti, dažāda vecuma meiteņu un zēnu tautas tērpi, kā arī tehniskie palīglīdzekļi tērpu remontam un uzturēšanai.
        Projekts īstenojams līdz 2010.gada 15.novembrim. Tas paredz, ka jauniegādātie mūzikas instrumenti palīdzēs vairākiem pagasta bērniem apgūt muzicēšanas prasmes. Savukārt, jaunajos tērpos folkloras kopas "Rāznaviņas" dalībnieki varēs priecēt publiku jau savas jubilejas rudens pasākumā un Latvijas Valsts svētkos.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Biedrības „Rāzna Plus” projekts Nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147/36 „Mūsu  spēks  - Eiropas Savienības  un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un  spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām”, apakšaktivitātes nosaukums „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu.

Highslide JS31.08.2011 ir noslēdzies projekts "Mūsu spēks - EiropasHighslide JS Savienības un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām” (apakšaktivitātes nosaukums „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147/36), kurš ilga tikai 8 mēnešus. Projektu pieteica un realizēja Rēzeknes novada biedrība „Rāzna Plus”. Sadarbības partneri bija 4 biedrības no Latgales reģiona: biedrība „Mūsmājas” (Preiļu novads), „Tautas muzikantu biedrība” (Viļānu novads), „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Impulss” un „Logopēdu biedrība”(Rēzeknes pilsēta). Kopumā projekta galvenajās aktivitātēs tika iesaistīti 25 cilvēki.
Projekta galvenais mērķis bija stiprināt iesaistīto projektā Latgales nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, apgūstot Latvijas galvaspilsētas un Eiropas Savienības NVO pieredzi sociālās politikas lēmumu pieņemšanā, ilgtermiņā paredzot stiprināt iesaistīto projektā nevalstisko organizāciju spēju Highslide JSattīstīt inovatīvus Highslide JSpubliskus pakalpojumus marginālām sabiedrības grupām.
Marta mēnesī avīzes lasītājiem tika sniegta informācija par projekta pirmajām aktivitātēm , bet jau aprīļa mēnesī projekta 4.aktivitātes ietvaros projekta moderatoru grupa bija pieredzes apmaiņas braucienā Lietuvā, Polijā un Vācijā. Šajās valstīs projekta dalībniekiem bija iespēja tikties ar pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Piemēram, Polijā tika apmeklēta NVO ”Zeļona Goras trešās paaudzes universitāte”(tikšanās ar biedrības vadītāju, ar nodarbību vadītājiem, ar dalībniekiem; ekskursija senioru vadībā pa centra telpām un pilsētu). Šī organizācija darbojas izglītības, kultūras un sociālajā sfērā. Tika apspriests plašs jautājumu loks: par biedrības kapacitāti darbības nodrošinājumam; par sadarbību ar pašvaldību un citām NVO; par inovācijām pakalpojumu sfērā ; par brīvprātīgo un biedrības sadarbību un par Highslide JSsadarbību ar privāto sektoru. Rezultātā tika noslēgta mutiska vienošanās par sadarbību, tostarp par kopīgu projektu izstrādāšanu un realizēšanu, jo no projekta dalībnieku puses Polijas NVO pieredze izraisīja lielu interesi. Savukārt, Lietuvā tika noslēgti trīs rakstiski nodomu līgumi par turpmāko sadarbību.

Iegūtā pieredze tika apkopota maija mēnesī informatīvajos materiālos un izmantota jūnija mēnesī izglītojošajos semināros projektā iesaistītajām NVO no Rēzeknes, Rēzeknes novada, Viļāniem un Preiļiem. Dalībniekiem bija iespēja saņemt konsultācijas no projektā iesaistītā konsultanta juridiskajos jautājumos un no ārzemju eksperta no Utenas (Lietuva) kopienu NVO administratīvās kapacitātes u.c. jautājumos. Viens no projekta produktiem - Informatīvais materiāls CD formātā „Mums ir labās prakses piemēri Latvijā un ārzemēs” būs pieejams ne tikai projektā iesaistīto NVO kopienās, pašvaldībās, bet arī tajās organizācijās, kas izrādīja interesi par projektu, kuras tika uzrunātas projekta aktivitātēs.
Tomēr galvenais ieguvums ir projekta NVO dalībnieku vēlme aktīvāk iesaistīties savu kopienu dzīvē, iesaistīties kopienai svarīgu lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā, būt gataviem pašvaldībām piedāvāt inovatīvus risinājumus dažādu sociālo grupu vajadzību apmierināšanai , piesaistot projektu līdzekļus, kā arī realizējot dzīvē tās ieceres un vīzijas, kuras radās projekta darba grupās.
Projekta vadītāja Ženija Truskovska.


Back to content | Back to main menu